Synchrony Financial Hiring Test – Master – v20240102