Amazon Data Analyst Hiring Test – Master – v20231219-1